ISTORIC 

   Răsfoind filele istoriei constatăm că începuturile muzicale ale municipiului Giurgiu sunt legate de momentul când se pun bazele învăţământului modern românesc. Momentul de referinţă pentru istoria învăţământului şi culturii municipiului Giurgiu, îl reprezintă anii 1958 şi 1959 când se deschid porţile primei şcoli de Muzică şi Arte Plastice, care a devenit leagănul formării viitorilor profesori, instrumentişti, dirijori, cântăreţi, artişti plastici.         
    La iniţiativa unui grup inimos de cadre didactice dornice să instruiască copiii ce dovedeau aptitudini muzicale şi în domeniul artelor plastice au fost puse bazele acestei instituţii de învăţământ unice în tot judeţul care a fost adăpostită de Palatul „Ion Zalomit”.
    Activitatea şcolii începe in luna septembrie a anului 1958 cu numai cinci cadre didactice şi 100 de elevi având ca director pe talentatul învăţător d-l  prof.Dumitru Brăiloiu, care pe lângă prodigioasa sa activitate didactică, a fost preocupat de amenajarea localului şcolii, de dotarea acesteia cu instrumente muzicale şi cu mobilier, precum şi cu încadrarea şcolii cu profesorii de specialitate. Totodată a acordat o importanţă deosebită pentru selectarea copiilor dotaţi fiind sprijinit de mulţi părinţi care erau iubitori de muzică.       
    D-na. prof. Silvia Grosu Jelescu a fost fondatoarea catedrei de arte plastice unde a lucrat cu profesionalism din 1958 până în 1987, dedicând elevilor săi, pe care i-a format şi pregătit cu talent şi dăruire astfel jumătate din cei 65 de ani de viaţă.
    Dascăl de o neasemuită competenţă, mistuită de asemenea de focul sacru al creaţiei, s-a străduit să sădească dragostea pentru frumos în sufletele copiilor, succesele obţinute an de an confirmând nivelul înalt la care ajunsese harul pedagogic al acestei profesoare.
    Datorită ei secţia de arte plastice a devenit cunoscută la marile competiţii internaţionale dedicate artei pentru copii unde, lucrările elevilor săi au obţinut numeroase medalii.
    După doi ani de la înfiinţare, conducerea şcolii este încredinţată d-nei. Lucia Dorondoc Croitoru, profesor de teoria muzicii, care cu multă grijă şi abnegaţie a condus această şcoală timp de 5 ani, luptând să ridice nivelul de învăţământ şi arătându-le elevilor frumuseţea sunetelor.
    A îndeplinit funcţia de preşedinte a Consiliului de cultură pe judeţele Vlaşca şi Ilfov. A dirijat  ansamblul coral „Dunărea” şi a îndeplinit funcţia de profesor la şcoala de fete „Carmen Silva” din Giurgiu
    Victor Karpis, personalitate marcantă a vieţii muzicale giurgiuvene, ilustru profesor, compozitor şi dirijor, preia conducerea şcolii în anul 1967 şi reuşeşte în scurt timp să formeze o orchestră semi-simfonică cu care abordează repertorii atât din creaţia universală cât şi din cea naţională.
    Prestigiul său profesional şi devotamentul faţă de muzică a stimulat pe mulţi dintre elevi pentru îmbrăţişarea aceleiaşi profesii, asigurând astfel acestei şcoli viitoarele generaţii de profesori.
    În îndelungata sa activitate în domeniul creaţiei a realizat numeroase compoziţii, care se disting prin originalitatea limbajului melodic, fiind vădită preocuparea pentru a realiza în ansamblu o sonoritate clară şi armonioasă. În toate manifestările sale avea darul de a crea o ambianţă agreabilă, sufletul său nobil şi deschis către bine şi frumos, iradiind un optimism ce reflectă în tot ce realiza cu pasiune pentru dezvoltarea vieţii muzicale giurgiuvene.
    D-l. prof. Radu Calotă a asigurat cu multă energie şi pricepere conducerea Şcolii de Muzică şi Arte Plastice între anii 1969-1973. Inimosul profesor de vioară şi de teorie a reuşit să doteze şcoala cu numeroase piane, viori, oboaie şi clarinete, contribuind la atragerea unui număr sporit de elevi către  iniţierea artistică. Contribuie din plin la dezvoltarea activităţii corale dirijând atât corul şi orchestra şcolii, cât şi numeroase alte ansambluri corale din oraş.
    La conducerea şcolii vine în anul 1973 unul din discipolii maestrului Victor Karpis, profesorul Balacciu Petre care dovedeşte calităţi dirijorale, pasiune, sensibilitate şi muzicalitate puse în slujba ridicării calităţii pedagogiei artistice.
    D-na. Ivan Veronica, profesor de teorie şi pian, ocupă funcţia de director în perioada 1979 – 1989 şi î-şi pune amprenta asupra procesului formativ artistic continuând la nivele superioare activitatea de modelare artistică. Absolventă a primei promoţii a Şcolii de Muzică şi Arte Plastice a dus cu cinste mai departe dificila sarcină de iniţiere a tinerilor în tainele artelor pe drumul deschis de iluştrii săi profesori, reuşind, cu pasiune, dăruire şi talent, să insufle tinerilor dragostea pentru artă.
    Munca sa prodigioasă de la catedră a fost dublată de intensa activitate ca inspector de specialitate de unde a vegheat şi condus cu profesionalism procesul de instruire artistică a tinerei generaţii atât din comunitatea locală cât şi din aria judeţului.
    În luna septembrie a anului 1989 este numită în funcţia de director al şcolii d-na. Dumitrescu Mariana, profesoară de pian şi organizatoare a cercului muzical „Prietenii muzicii” prin care a oferit copiilor şi publicului larg posibilitatea de a pătrunde în universul mirific al muzicii.
    D-l. prof. Radu Calotă asigură din nou, pe o scurtă perioadă, conducerea şcolii însă, cu spiritul său neobosit aduce noi îmbunătăţiri clădirii şcolii şi condiţiilor de instruire.
    Conducerea şcolii este asigurată din luna septembrie 1990 până în anul 1994 de d-l. prof. Iulian Levenţiu. Ca fost elev al acestei instituţii şcolare, înzestrat cu deosebite calităţi de pedagog şi excelent organizator a investit mult talent şi energie în inducerea unui suflu nou în activitatea artistică. Localul şcolii a cunoscut o reabilitare semnificativă extinzându-se spatiul afectat procesului de învăţământ iar creşterea calităţii actului educativ s-a concretizat în obţinerea a numeroase premii şi distincţii.
    D-l. prof. Niţescu Gheorghe a dovedit în perioada 1994 – 19998 în care a îndeplinit funcţia de director, calităţi de bun organizator şi pedagog menţinând un climat corespunzător desfăşurării activităţii muzicale şi educaţiei plastice. Profesor de pian devotat activităţii didactice, a fost preocupat în acelaşi timp de continuarea tradiţiei corale şi cercetării folclorice. Au fost puse astfel, bazele unui grup coral al cadrelor didactice din şcoală care a promovat pe scenele giurgiuvene,prin dragostea şi talentul dascălilor, valorile inestimabile ale tezaurului coral şi universal. Realele sale calităţi de manager au fost dovedite de activitatea intensă şi eficientă desfăşurată în şcoală. În această perioadă, ca semn al recunoştinţei pentru meritele excepţionale avute de eminentul profesor Victor Karpis în dezvoltarea învăţământului muzical, Şcoala de Muzică şi Arte Plastice a fost botezată cu numele marelui maestru.
    Din anul 1998 conducerea şcolii este preluată de d-na. prof. Mariana Iliescu,
    Absolventă a şcolii. Animată de o deosebită energie şi dragoste pentru artă, dovedind calităţi profesionale şi manageriale deosebite, a reuşit să menţină echilibrul şi atmosfera de creaţie propice modelării şi promovării tinerelor talente în concordanţă cu cerinţele actuale ale învăţământului modern.